Budowa przydomowej oczyszczalni wiąże się z koniecznością załatwienia formalności we właściwym urzędzie. Poniżej przedstawiamy czynności jakie powinien wykonać zainteresowany wykonaniem takiej inwestycji :

1. Sprawdzenie w gminie czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza budowę przydomowej oczyszczalni

2. Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych i możliwości zastosowania danego rodzaju oczyszczalni wraz z wyborem lokalizacji. Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków jest bardzo ważnym aspektem, gdyż powinna się znajdować w odpowiedniej odległości od budynków, ujęć wodnych i ogrodzenia

- Odległości od studni (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej wynosi 30 m. Rozporządzenie nie określa jednoznacznie odległości osadnika. Przyjmuje się, że można tu zastosować przepis dotyczący zbiorników na nieczystości - odległość między takim zbiornikiem a studnią powinna wynosić co najmniej 15 m (§ 31.1). Jeszcze większy dystans – co najmniej 70 m – powinien być utrzymany od złoża filtracyjnego, jeśli nie jest ono zabezpieczone przed przenikaniem ścieków do wód gruntowych.

- Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków mogą być umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie domów jednorodzinnych, pod warunkiem, że są odpowietrzone przez instalację kanalizacyjną. Wywiewka powinna być wyprowadzona powyżej 0,6 m ponad zewnętrzną krawędź okien i drzwi w budynku. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, należy zachować 5 m odległości od domu.

- Lokalizacja względem granic działki nie jest jednoznacznie określona, ale najczęściej przyjmowane jest kryterium dla zbiorników bezodpływowych, gdzie odległość od granicy działki powinna wynosić nie mniej niż 2 m, ale dopuszcza się umieszczenie go bliżej lub w granicy, pod warunkiem że na sąsiedniej posesji zamontowany jest podobny zbiornik.

- Dla układu rozsączającego najważniejszym uwarunkowaniem prawnym, jest konieczność zachowania odległości posadowienia drenażu co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowanego poziomu wodonośnego wód podziemnych. Ponadto należy pamiętać o zachowaniu minimalnych odległości drenażu:

  • 5 m od budynków mieszkalnych,
  • 3 m od drzew,
  • 1,5 m od rurociągów gazowych i wodociągowych,
  • 0,8 m od kabli elektrycznych,
  • 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych


Wykonamy dla Ciebie profesjonalne badania geologiczne gruntu lub pomożemy Ci wykonać test perkolacyjny i pomożemy w doborze właściwej lokalizacji kompletnego systemu oczyszczania ścieków.

3. We właściwym Starostwie powiatowym należy złożyć wniosek o zamiarze budowy przydomowej oczyszczalni dobranej dla Ciebie pod kątem charakterystyki gruntu, liczby mieszkańców i wydajności oczyszczalni). Należy również ustalić w Starostwie na jakim obszarze leży Twoja nieruchomość (czy jest to zwykły teren czy też o podwyższonym poziomie ochrony i jakie dokumenty będą niezbędne do zgłoszenia).

Do zgłoszenia należy dołączyć :

- tytuł prawny własności nieruchomości
- projekt typu oczyszczalni
- certyfikaty, szkice , rysunki i inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami


Wykonamy dla Ciebie projekt techniczny lub budowlany w zależności od wymogów, dostarczymy wszystkie niezbędne rysunki, certyfikaty i inne dokumenty na podstawie przesłanych nam informacji o ilości użytkowników, lokalizacji nieruchomości czy też właściwości gruntu o ile posiadasz taką wiedzę.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w odpowiednim Starostwie. Urząd ma 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia na rozpatrzenie wniosku. Wniosek można uznać za rozpatrzony pozytywnie, jeżeli we wspomnianym terminie organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu. Jakąkolwiek informację od Urzędu inwestor otrzyma tylko w dwóch przypadkach:

  • postanowienia o konieczności uzupełniania dokumentów;
  • decyzji sprzeciwu.


Powody sprzeciwu mogą być następujące:

  • inwestycja narusza plan zagospodarowania przestrzennego;
  • inwestycja wymaga pozwolenia na budowę (np. jest uciążliwa dla sąsiednich terenów);
  • inwestor, mimo wezwania, nie uzupełnił brakujących dokumentów.
W przypadku gdy zamierzamy odprowadzać ścieki do gruntu lub wód nie stanowiących naszej własności wówczas wymagane jest pozwolenie na korzystanie z wód. Pozwolenia takie wydawane są przez Samorządy Powiatowe na podstawie sporządzonej dokumentacji zwanej operatem wodnoprawnym.

Po załatwieniu wszystkich formalności przystępujemy do budowy kompletnej oczyszczalni ścieków Wykonamy profesjonalnie usługę instalacji zgodnie z ustaleniami i projektem technicznym lub budowlanym. W oparciu o dostarczone instrukcje możesz drogi Kliencie zamontować oczyszczalnię we własnym zakresie.

Ponadto na bieżąco śledzimy informacje na temat dotacji dla przydomowych oczyszczalni oraz możliwości dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska .


DOFINANSOWANIE

Osoby fizyczne mogą skorzystać z kredytu na preferencyjnych warunkach z częściową spłatą kapitału kredytu bankowego

Termin składania wniosków w bankach do 30.09.2017 r.
Wydatkowanie środków: do 31.12.2018 r.

Beneficjenci:

Osoby fizyczne - właściciele lub użytkownicy wieczyści budynków mieszkalnych położonych na terenie województwa łódzkiego, do których będą przyłączane przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Forma dofinansowania:

Częściowa spłata kapitału kredytu bankowego

Koszty kwalifikowane:

  zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;

  wykonanie robót budowlano – montażowych przydomowej oczyszczalni ścieków

Koszty niekwalifikowane:

  koszty opracowania dokumentacji projektowej dotyczące wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków

  koszty nadzoru

  opłaty geodezyjne itp., związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków.

Intensywność dofinansowania:

Dotacja do wysokości 40% kosztów kwalifikowanych zadania max 4.800,00 zł. Kredytem bankowym mogą zostać objęte również koszty niekwalifikowane. Informacje o programie na stronie www.zainwestujwekologie.pl w zakładce oferta dla osób fizycznych.